© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » De zin van het leven

De zin van het leven. Is er wel een doel voor uw leven?

Vragen van het leven
LevensvragenWat is de zin van het leven, waarom is het leven er? Doet mijn leven er wel iets toe? Waarom zou ik nog verder leven? Is er alleen maar een leven tot aan de dood, of is er meer? Dit zijn zomaar een aantal levensvragen waar misschien wel ieder mens zich mee bezig heeft gehouden. Wellicht zit u daar op dit moment ook wel mee. Maar waar komen deze vragen nou eigenlijk vandaan, waarom laat dit ons niet los?

Dat komt omdat dit vragen zijn die in onze ziel leven. Het zijn onderwerpen die in het diepste van ons wezen spelen en die ons niet met rust laten. Het komt vaak als een onbestendig gevoel, intuïtief merken we dat er iets niet klopt. Over het leven wordt wel van alles gedacht en gezegd, maar ergens weten we dat leven en doelloosheid niet met elkaar matchen. Het gaat niet samen. Soms lukt het nog aardig om dit gevoel te onderdrukken en de innerlijke overtuiging weg te beredeneren. Maar daarmee zijn we er nog niet werkelijk uit.

De vragen zijn nog niet beantwoord. Onze innerlijke behoefte aan duidelijkheid is er nog steeds en behalve dat, zijn er teveel aanwijzingen die ons, bewust of onbewust, wat anders 'zeggen'. Namelijk: het leven moet een doel hebben.

Andere aanwijzingen tegen doelloosheid
Doelgericht ontwerpHet zit overduidelijk in het wezen van de mens dat doelloosheid niet kan worden geaccepteerd. Alles wat mensen doen, of hebben gedaan, gebeurt met een reden. Doelgerichtheid dat is wat ons bezig houdt en wat ons drijft. Er is niets dat we doen, waar niet werkelijk een reden achter zit. Ook al proberen we onszelf soms wijs te maken dat dit niet zo is.

Er kunnen soms meerdere redenen achter een handeling of gedrag zitten en dit kan per persoon ook nog eens verschillend zijn. Bijvoorbeeld als een verliefd stel samen naar de bioscoop gaat. De één wil misschien graag een bepaalde film zien, terwijl het de ander niet zoveel uitmaakt maar gewoon graag samen iets met de partner wil doen. Ze gaan beiden naar dezelfde film, maar met een andere reden. Zo zijn er werkelijk talloze voorbeelden van doelgericht en zinvol handelen en leven.

Het huis is bedacht om een veilige en beschermde woonplek te creëren, de windmolen is er om energie op te wekken. Helemaal niets doen, doen we om uit te rusten, werken in de gezondheidszorg doen we omdat we mensen willen helpen of beter maken. Dat stuk chocoladetaart eten we omdat we het zo lekker vinden en we gaan naar de sportschool om de calorieën er weer af te trainen. Overal zien we zingeving en zijn we ermee bezig. En het leven zou dan niet zinvol zijn? Eigenlijk weten we wel beter dan dat. We moeten er alleen wel achter komen wat dan het doel is. Wat maakt dan dat ons leven zinvol is?

Waar vinden we de antwoorden?
In de Bijbel vinden we antwoorden op deze vragen. Dit boek is weliswaar door mensen geschreven, maar niet door hen bedacht. Het is God die mensen inspireerde om dit te schrijven. Voordat u besluit om niet verder te gaan lezen, is het verstandig dat u eerst nog eens wat langer nadenkt over het volgende.

Als God inderdaad bestaat, dan is Hij ook veel groter, veel wijzer en veel machtiger dan wij mensen. We kunnen dit niet begrijpen, en het ons daarom ook niet voorstellen. Dat betekent echter niet dat het niet waar is. Simpelweg schiet ons bevattingsvermogen hiervoor tekort, maar we kunnen het wel geloven.

CreatiesHet is goed als u niet zomaar klakkeloos aanneemt dat God bestaat. Hier mogen we serieus over nadenken en onderzoek naar doen, alleen laten we er dan wel opletten dat we God niet aan menselijke beperkingen verbinden. Want wat zou Hem dan nog goddelijk maken? Dit besef moeten we meenemen als we verder gaan kijken naar de antwoorden die de Bijbel ons aanreikt.

Waar komt het leven vandaan en waarom zijn wij er?
Al in het eerste vers uit de Bijbel leren we dat God zowel de hemel als de aarde gemaakt heeft. Er staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God schiep dus het heelal met de zon, maan en sterren, maar vooral de aarde staat hier centraal. Water, lucht, land, bomen, planten en dieren, het is allemaal door Hem bedacht en gecreëerd. Dit hele scheppingsverhaal wordt door God weergegeven in zes dagen. Toen Hij klaar was met zijn werk was er een perfecte wereld, in Genesis 1 vers 31 lezen we wat God er zelf van vond: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Mensen Hoe geweldig alles ook is waarvan we zagen dat God het schiep, het belangrijkste hebben we nog niet genoemd. Het hoogtepunt van dit alles was namelijk de schepping van de mens. De mens, bestaande uit man en vrouw, verschilt wezenlijk van alle andere schepselen. Man en vrouw zijn geen dieren en staan ook boven de dieren. Dit leren we uit Gods eigen woorden, die we vinden in de verzen 26 tot en met 28 uit het eerste hoofdstuk van Genesis.

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

De mens is dus door God bedacht en gemaakt (zeker niet andersom). We kunnen daarom ook rustig concluderen dat Hij wilde dat de mens er is. Hij wil dat wij er zijn en leven (wordt talrijk), Hij wil dat u er bent!

Het doel van ons leven
Relatie is het doelUit deze tekst kunnen wij heel veel leren over het doel van ons leven. Het geeft antwoord op de zo intense vraag: Waarom zijn we er? Of: Waarom ben ik er? Als mens zijn u en ik gemaakt naar Gods beeld, we zijn God niet, maar we lijken op Hem. We hebben net als Hij creatief en scheppend vermogen, we kunnen liefhebben en relaties opbouwen, maar hebben bovenal een eigen vrije wil. Dit stelt ons in staat om zelf keuzes te maken, iets wel of niet te geloven en iets wel of niet te doen.

God wil een relatie met ons mensen. En dat is heel persoonlijk, want dankzij onze vrije wil, hebben wij daar een eigen stem in. Dit geldt trouwens ook voor de relaties met onze medemensen. Ons leven is bedoeld om vanuit een goede relatie met God te functioneren in zijn wil en plan. Naast dit belangrijke doel heeft God nog meer in gedachten voor ons leven. Wat we terugzien in de andere taken en zaken die genoemd zijn.

De mens heeft namelijk het gezag en de verantwoording gekregen om te zorgen voor deze wereld. Wij moeten heersen over alle dieren die op aarde leven, zowel op het land, als in de lucht als in het water. Het is dus onze taak om hier zorg voor te dragen evenals voor de aarde, die door de mens moet worden onderworpen. Wij mogen leven in Gods schepping en er naar omzien door de aarde in cultuur te brengen. Dit kunnen we het beste doen met de hulp en leiding van de Schepper, die we vinden in de relatie met Hem.

Het doel uit het oog verloren
In de wereld waarin wij vandaag de dag leven, zien we echter niet meer het plaatje terug zoals dat in het begin van Genesis is beschreven. We zien eerder het tegenovergestelde, zoals: verval, ziekte, haat, ellende en dood. Hoe is dat dan mogelijk? Dit komt omdat we dezelfde vrije wil, waarmee we kunnen kiezen om God te vertrouwen en naar Hem te luisteren, ook kunnen gebruiken om het tegenovergestelde te doen.

En dat is nu precies wat er is gebeurd. We deden niet wat God vroeg en zijn steeds meer van Hem vervreemd geraakt. Velen kennen God nog amper en geloven niet meer in zijn bestaan. Echter, de mens heeft de verantwoordelijkheid gekregen om zorg te dragen voor de aarde. Nu de relatie met God zo verslechterd is kan Hij nog nauwelijks door ons heen werken. Daardoor brengen we niet langer Gods goedheid in deze wereld, maar onze eigen slechtheid.

Het kruis is weg naar GodDeze wereld en ons leven in die wereld zijn nu zo achteruit gegaan, dat het bijna niet mogelijk is om nog de zingeving en doelen te zien. Het oorspronkelijke beeld is zo misvormd dat het de antwoorden op onze diepste levensvragen, moeilijk te vinden maakt. Gelukkig is er ook goed nieuws, God heeft ons de ruimte gegeven om onze eigen gang te gaan, maar Hij heeft er ook voor gezorgd dat er een mogelijkheid is om terug te komen bij Hem. En dus terug te komen in onze bestemming.

De weg terug
Ongehoorzaamheid aan God kan kortweg worden bestempeld als zonde. Deze zonde zorgt ervoor dat we van God gescheiden zijn geraakt. Hij is volmaakt in zijn wezen en kan daarom niet een relatie aangaan met wezens die niet ook volkomen zuiver zijn. Gods geweldige liefde voor ons, is ook na onze ongehoorzaamheid, nog onverminderd aanwezig. Echter, de kleinste overtreding is al teveel om niet meer aan Gods eis van rechtvaardigheid te kunnen voldoen.

Om weer bij God terug te kunnen komen moeten we dus van die zonde zien af te komen. Omdat geen mens dit kon, besloot God om het zelf te doen. Zo werd een deel van de Godheid mens en wij kennen deze persoon als Jezus Christus. Hij was de enige die volmaakt de wil van God deed! Jezus liet zich echter vrijwillig doden, zodat Hij met zijn onschuldige leven de prijs voor onze schuldige levens kon betalen. Hij gaf zijn leven en zijn bloed om ons vrij te kopen.

Jezus is de weg terug naar God. Als wij in Hem geloven, dat betekent dat we geloven wie de Bijbel zegt dat Jezus is, en dat we erkennen dat Hij voor ons mogelijk heeft gemaakt wat wij niet konden. Dan ontvangen we, op basis van het door de Heer volbrachte werk, reiniging en vergeving van zonden. Er is dan geen reden meer voor een scheiding tussen de mens en God, tussen u en Hem. Het enige wat God vraagt is dat u in zijn Zoon Jezus gelooft, en dat u Hem aanneemt als uw persoonlijke Verlosser en Heer. Alleen zo herstellen we de relatie met God en kunnen we het doel van ons leven ontdekken.

Nieuw perspectief
Leeuw en lam tezamenEr komt een moment dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. In het Bijbelboek Openbaring lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 21: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Dit is een plaats, die niet meer te vergelijken is met de wereld waarin wij nu nog leven. Het is ook de plaats waar God wil dat u en ik zullen komen.

Het zal geweldig zijn en onze beste verwachtingen waarschijnlijk ruimschoots overtreffen. God zal bij ons zijn en we zullen daar met Hem eeuwig mogen leven. Pijn, ziekte, moeite, verdriet, dood en verderf zullen er allemaal niet meer zijn, maar wel goedheid, vreugde, liefde en vrede. Kijk ook maar wat er nog meer wordt gezegd in de verzen 3 tot en met 5 uit hetzelfde hoofdstuk: En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Hier en nu op deze aarde worden de kaarten echter geschud. We bepalen hier zelf of wij wel of niet bij God zullen komen. Als wij Hem gaan leren kennen, en de relatie met God herstellen, door zijn Zoon Jezus Christus aan te nemen als onze persoonlijke Heer en Verlosser. Dan maken we vrede met God en komen we tot onze bestemming. Uw leven is bedoeld om eeuwig samen met God en zijn schepselen door te brengen op de geweldige nieuwe hemel en aarde! We mogen dan met Hem leven en dienen in zijn koninkrijk. En tot die tijd mogen wij getuigen zijn van deze hoopvolle boodschap, en proberen om zoveel mogelijk mensen hier bekend mee te maken. U bent kostbaar en u mag er zijn, God heeft u gemaakt en Hij houdt van u.

Geschreven door: Paul Meijerink

Nieuw perspectief

Mocht u (of jij) met vragen zitten, of zou u over dit onderwerp met ons willen spreken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, waar we kunnen willen we u graag proberen te helpen. Als u op 'Contact' klikt dan vindt u daar informatie over hoe we te bereiken zijn.
 

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven