© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Overwin de aanklager

Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn engelen. Hoewel de draak en zijn engelen terugsloegen, hadden zij geen schijn van kans. Zij werden uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang - ook wel duivel of satan genoemd - die alle mensen ter wereld verleidt, is met zijn engelen op de aarde gegooid. Ik hoorde een leide stem in de hemel zeggen: Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Daarom moet de hemel en ieder die er woont, blij zijn. Maar wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is afgedaald buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Openbaring 12: 7-12 uit het Boek

Een oud Romeins gezegde luidt: Verdeel en heers. Dit is een veelgebruikte strategie van manipulators die niet het welzijn van hun medemens op het oog hebben, maar die alleen geïnteresseerd zijn in het behouden van hun macht. We kunnen dit soort gedrag overal vinden. Van de gedreven politicus tot de ambitieuze voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. Daar waar verdeeldheid heerst kunnen partijen tegen elkaar uitgespeeld worden. Verdeeldheid is altijd in het voordeel van de manipulator, die in zichzelf niet de leiderscapaciteiten heeft om een bepaalde functie te bekleden. Hij moet zich handhaven door het cultiveren van verdeeldheid met als belangrijkste gereedschap manipulatie.

In bovenstaande tekst hebben we gelezen hoe de satan en zijn engelen op de aarde zijn gegooid. Jezus noemt deze oude slang de 'overste van deze wereld'. En het is deze tegenstander met zijn miljoenen engelen, die voor een groot deel de aarde beheerst door de tactiek van verdeel en heers. Zonder paranoia te worden kunnen we hun hand in menig conflict herkennen. Daarom kan er werkelijk om de meest absurde dingen verdeeldheid en vijandschap ontstaan. Buurlanden die ruziën om grondgebied. Echtparen die ruziën om financiën. Supporters van verschillende clubs die met elkaar slaags raken, maar ook gemeenten die scheuren om de meest pietluttige redenen. Ogenschijnlijk gaat het daarbij altijd om zaken, die logisch geanalyseerd en verklaard kunnen worden, maar laten we ons niet vergissen. Niet alle gedachten in ons komen van onszelf. We zullen dit met een voorbeeld verduidelijken.

Ananias en Saffira
In de tijd van de eerste gemeente, toen er nog veel getuigen van Jezus' opstanding in leven waren, was de dankbaarheid van de gelovigen groot. Velen verkochten om die redenen huizen, dieren of stukken land. De opbrengst daarvan ging naar de apostelen, die het geld aanwenden voor de armen. Onbewust kregen mensen die dergelijke liefdadigheid bedreven een goede reputatie. Dit werd nog eens versterkt doordat de apostelen sommige van de gevers een bijnaam gaven, die met hun gedrag in verband stond. Zo kreeg een zekere Jozef, die een stuk land verkocht en de opbrengst daarvan weggaf, de naam Barnabas. Dat betekende 'zoon der vertroosting'.

Gedreven door een verlangen naar een dergelijke status verkochten ook Ananias en Saffira een stuk grond. Let wel, ze waren niet verplicht de opbrengst aan de gemeente te geven. Ze mochten het geld zelf houden (laat u dus niet manipuleren met deze tekst). Hun zonde bestond echter hieruit, dat ze deden voorkomen de gehele opbrengst van het land aan de apostelen te geven, terwijl ze een deel achterhielden. Ogenschijnlijk was hier gewoon sprake van bedrog. Het 'kopen' van status en een goede reputatie. Maar daarmee waren ze ongehoorzaam aan het woord van de Heer, die leert: "Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is… Maar laat als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden". Matteüs 6: 1-4

De zalving (de aanwezigheid en werking van de Heilige Geest) was zo sterk op deze eerste gemeente dat het echtpaar deze schijnheiligheid met de dood moest bekopen. Maar blijkbaar was er meer in het spel dan bedrog. De zondige gedachten werden namelijk aangerijkt door een demon. Kijk maar wat de Bijbel leert: Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen… (Handelingen 5: 3). Petrus ziet hier duidelijke beïnvloeding uit de demonische dimensie. Beïnvloeding waar de Heer hem zelf ooit voor waarschuwde (Lucas 22: 31-32). Satan wil verdeeldheid en hij bereikt het door misleiding en aanklachten.

De aanklager van onze broederen
In onze tekst kunen we zien dat satan de aanklager van onze broederen wordt genoemd. Allerleerst klaagde hij hen aan bij God. Maar laten we ons niet vergissen!!! Hij klaagt ons ook onderling aan. Hij doet dat trouwens met veel succes, vooral bij vleselijke en onmondige christenen. Zij trappen voortdurend, bij de minste of geringste aanleiding, in demonisch opgezette vallen. Want nogmaals, niet alle gedachten komen van onszelf. Denk aan Ananias en Saffira. Denk aan de discipelen en Judas in het bijzonder. Ze werden beïnvloed vanuit de metafysische werkelijkheid. We moeten ons denken daarom goed onderzoeken. We moeten leren of bepaalde gedachten God welgevallig zijn en of ze niet tegen zijn Woord ingaan.

Het is niet voor niets dat de Bijbel spreekt over een vernieuwing van ons denken. Ons oude denken gaat vaak lijnrecht tegen de wil van God in. Wees vooral voorzichtig met uw kritiek op uw medebroeder of zuster. Negatieve gedachten schieten zo maar op. Bedenk dat u iemands gedachten niet kunt lezen. Probeer dat dan ook niet. Dat is één van de listen van de vijand. Uit eigen ervaring kende ik een broeder die altijd op een bepaalde manier naar me keek. Ik leidde daaruit af, dat hij iets tegen me had. Altijd die bepaalde blik. Het duurde niet lang of ik begon me aan hem te ergeren. Met als gevolg: de verdeeldheid tussen ons werd een feit. Totdat ik op een dag met hem in gesprek raakte en dingen ontzenuwd werden. Het bleek een alleraardigste man. Hij had alleen een wat nors uiterlijk.

Ik hoorde eens hoe een bekende voorganger toegaf dat hij kritiek had op het aanbiddingsteam van de gemeente. Ze deden het in zijn ogen kennelijk niet goed. Maar hij ontdekte deze valstrik bijtijds, zodat hij zijn ergernis kon omzetten in gebed. Als er geen gegronde reden voor kritiek is, bijvoorbeeld als het om persoonlijke smaak of voorkeur gaat, laten we ons daar dan niet aan storen. Smaken verschillen nu eenmaal.

Ontwikkel een Bijbels denken
De beste manier om de aanklager te overwinnen is door het ontwikkelen van een Bijbels denken. Dat is het eigen maken van Bijbelse waarheden, die leren proclameren en uitvoeren. Hoe meer wij daarin groeien hoe eerder wij doorkrijgen of bepaalde ideeën of gedachten van de vijand zijn. Tussen twee haakjes, onder onze vijanden mogen we ook ons arglistig hart rekenen. We mogen God daarom ook bidden om bescherming en dat Hij ons een opmerkzaam hart geeft. Door gebed, Bijbellezen en leren luisteren naar de Geest kunnen we veel gedachten, indrukken van de vijand onschadelijk maken. Hoe meer wij ons voeden met Gods Woord en hoe meer ruimte wij geven aan zijn Geest, hoe minder effectief de beïnvloeding van de aanklager(s) is.

Laten we daarom voortdurend streven naar een vernieuwing en genezing van ons denken. Dit door ons te voeden met Gods Woord, waardoor we in staat zullen zijn de aanklager van onze broers en zusters te overwinnen.

Jan Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven