© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Vervolging

Iedereen die zijn vertrouwen op Jezus vestigt zal niet beschaamd uitkomen (Romeinen 10:11). Dat betekent echter niet dat als je een volgeling van Hem wordt, dat je hele leven dan op rolletjes loopt. Ja het is mogelijk dat er (veel) dingen hier en nu al positief veranderen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. De situatie waarin je zit kan onveranderd blijven en soms zelfs erger worden. We moeten beseffen dat veel van Gods beloften en zegeningen pas na dit leven, in Gods Koninkrijk, ons (ten volle) ten deel zullen vallen. Het 'in Gods Koninkrijk binnen mogen gaan' is daar trouwens zelf een goed voorbeeld van. Niet voor niets schrijft Paulus in 1 Korintiërs 15:19: Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

De grootste hoop die Jezus ons geeft ligt nog voor ons, daarom is het belangrijk om vol te blijven houden en niet op te geven. Voor volgelingen van Jezus kan het leven hier en nu in bepaalde opzichten juist een stuk zwaarder worden. De Heer was hier heel eerlijk en duidelijk over, bijvoorbeeld in Johannes 16 vers 33: "In de wereld lijdt gij verdrukking", maar meteen daarop volgt ook een bemoediging: "maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." Ook Jezus kreeg te maken met tegenstand en vervolging, maar heeft uiteindelijk glorieus de overwinning behaald.

Jezus heeft nooit beloofd dat we het makkelijk zouden krijgen, maar wel dat Hij bij ons zou zijn en ons niet in de steek zou laten. "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." zegt Hij in Matteüs 28:20 tegen zijn volgelingen. Net als David kunnen ook wij door een dal van diepe duisternis gaan, maar staan we er niet alleen voor: God is voor ons en Hij is met ons!

Moeilijk, maar wel de moeite waard
Hier in Nederland merken wij zelf niet veel van deze vervolging, maar op andere plaatsen in de wereld des te meer. Vooral in Azië, en Noord- en Oost-Afrika zijn onze broeders en zusters hun leven vaak niet zeker. Ze krijgen te maken met discriminatie, (machts)misbruik, uitbuiting, gevangenschap, onrecht, verstoting, martelingen, geweld en worden (soms zelfs officieel) vogelvrij verklaard. Zowel geestelijk en emotioneel als aan den lijve ervaren zij dat het volgen van Jezus inderdaad een hoge prijs kan vragen. Er zal echter een einde aan komen, als we volharden tot het einde zullen wij straks door Gods genade in zijn Koninkrijk binnengaan. In zijn eeuwige tegenwoordigheid is er geen plaats meer voor verdriet, moeite, ellende en het kwaad. Lees ook Openbaring 21:1-7

Paulus onderging ook heel wat lijden, omdat hij een volgeling van Jezus was. In Romeinen 8:18 deelt hij met ons zijn overtuiging dat al het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. Dat is een geweldige hoop, maar dat neemt niet weg dat het lijden zwaar is. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar steunen, en dat we op de bres staan voor onze medegelovigen. Paulus schrijft namelijk ook dat wij als leden van één lichaam met elkaar verbonden zijn. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. (1 Korintiërs 12:16)

Een helpende hand
Er is een prachtige organisatie met de naam 'Open Doors', die zich al jaren inzet voor de vervolgde kerk. Op hun website www.opendoors.nl geven zij informatie over hoe de kerk wordt vervolgd en hoe dat per land kan verschillen. Ook kun je daar leren op welke manier zij broeders en zusters ondersteunen en helpen om door te gaan. Door deze organisatie financieel (flink) te steunen kunnen ze veel meer betekenen en dat is nodig, want de nood is groot! Vergeet ook niet dat veel christenen die onderdrukt worden, vaak weinig geld of bezittingen hebben en dus erg afhankelijk zijn. Dit is een concrete manier waarop we elkaar kunnen steunen. Dit is naar de wil van God, zoals zijn Woord ons leert door 1 Johannes 3:17: Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Ondersteuning

Een tweede praktische manier om degenen die lijden en vervolgd worden te steunen is gebed. Net zoals in Handelingen 12, waar de gemeente eenparig voor Petrus bidt. Hij zat gevangen en zou waarschijnlijk gedood worden, maar wordt op wonderlijke wijze gered. God kan doen boven bidden en denken, ook als wij zelf geen uitweg zien kunnen we toch tot Hem bidden om zijn hulp en ingrijpen. Het gebed zal niet altijd een uitwerking hebben die wij merken of hadden verwacht. Vermoedelijk zal de gemeente ook wel voor Jakobus hebben gebeden, die voor Petrus was opgepakt, en hij werd wel gedood. Maar misschien kreeg hij wel kracht en moed om vast te houden aan (zijn geloof in) God. Open Doors heeft ook getuigenissen ontvangen dat vervolgde christenen kracht ervoeren en bemoedigd werden doordat anderen voor ze baden. Heeft ons gebed dan werkelijk effect, kunnen we nu werkelijk door te bidden eraan bijdragen dat de situatie veranderd?

Het antwoord op die vraag is: ja! En we kunnen dit leren door onder andere te kijken naar de woorden van God die Jesaja (59:1-2) mocht opschrijven: Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. We kunnen hier het volgende van leren en vergeet niet dat dit woorden van God zelf zijn. Hij zegt dus dat "zijn oor niet te onmachtig is om te horen", met andere woorden Hij hoort ons als wij bidden. En "zijn arm is niet te onmachtig om te verlossen", dus God is in staat om levens en situaties te kunnen veranderen, Hij kan onze gebeden verhoren! En Jezus bevestigt dit in Marcus 10:27: "Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God." Het probleem lag niet bij God, het waren onze ongerechtigheden die een belemmering vormden.

Echter, inmiddels (ruim 700 jaar nadat Jesaja dit opschreef) heeft God op geweldige wijze voorzien in een oplossing voor het probleem van onze ongerechtigheden. Door het offer van zijn Zoon Jezus Christus, kunnen wij gereinigd worden van onze schuld en ons met God verzoenen. De relatie met God is hersteld, de ongerechtigheden zijn weggenomen en daarmee ook een grote blokkade voor de gebedsverhoring! En daardoor is deze uitspraak van God nu een grote bemoediging en aansporing geworden om Hem te zoeken door gebed. Wij mogen Hem om hulp vragen, in overeenstemming met wat Hebreeën 4:16 leert: Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Een verschil maken
Jij kunt dus een positief verschil maken. Misschien krijgen wij zelf ook nog wel te maken met vervolging, maar het kan ook zo zijn dat wij deze vorm van lijden niet rechtstreeks meemaken. Maar laten we dan mede lijden met onze broeders en zusters die dat wel ondergaan, door ze te steunen. Kijk wat je kunt doen op financieel vlak zodat er meer praktische hulp mogelijk is. En bidt voor degenen die vervolgd worden zodat er geestelijke hulp en kracht vrijkomen. Het maakt een verschil, denk maar aan Elia! Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. (Jakobus 5:17-18)

Open Doors stelt ieder jaar een ranglijst op met 50 landen waar christenvervolging het grootst is. Op deze website vindt je onder 'De Gemeente' de pagina 'Vervolgde kerk'. Daar wordt ongeveer elke week een ander land van de ranglijst getoond die we mee kunnen nemen in ons gebed. Dit kan ons helpen om concreet en specifiek te bidden en om het niet te vergeten.

Paul Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven