© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie


Schapen

Eén en allen
Doet je leven er toe?

Al op de eerste bladzijde van de Bijbel kunnen we antwoorden vinden op enkele van de belangrijkste levensvragen. Bijvoorbeeld een vraag als: hoe is de aarde, deze wereld, ontstaan? De Bijbel leert ons dat dit niet zomaar, door stom toeval en met veel geluk is gebeurd. Nee, de hemel en de aarde zijn door God gemaakt, bewust ontworpen en gecreeërd: In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). En dat geldt ook voor al het leven dat er is.

Genesis 1:20: En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel der aarde. De schepping van de landdieren vinden we in vers 24: En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En dan in vers 27 en 28: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En nadat God klaar was met zijn werk was alles (nog) volmaakt, zoals vers 31 ons vertelt: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Wordt talrijk en vervult de aarde, nou dat is in ieder geval gelukt met een wereldbevolking die momenteel de teller van 7,5 miljard mensen is gepasseerd. Soms is het voor ons moeilijk om voor te stellen dat ons leven er toe doet. Deze gedachte komt vaak sneller en sterker op als we ons in een grote groep bevinden. Helemaal in een wereld waarin je slechts één van de ruim 7,5 miljard mensen bent.

Waarom zou iemand in mij geïnteresseerd zijn? Je kunt je misschien moeilijk indenken dat je echt nodig bent. Of dat er iemand is die speciaal iets voor jou wil doen of tegen je te zeggen heeft. De meesten hebben deze gedachten weleens gekend, vaak door negatieve ervaringen met mensen en situaties, bijvoorbeeld door pesterijen. Of door afwijzingen van dierbaren of de maatschappij. Mensen die niet echt (het gevoel van) waardering en goedkeuring (hebben) ervaren.

Misschien behoor je wel tot één van deze groepen. De ene voelt zich ongezien en ongehoord. Terwijl de andere groep het tegenovergestelde ervaart. Zij worden wel opgemerkt, maar dan in negatieve zin en moeten het bekopen met pesterijen, discriminatie en dat soort zaken. Echter los van wat de achtergrond ook mag zijn, leidt dit alles vaak tot twee gedachten en gevoelens. Je voelt je waardeloos en of je voelt je eenzaam. Je hoort er niet bij en telt niet mee. Het is een onzichtbaar, maar daardoor zeker niet minder reëel, isolement.

De mening van anderen en je eigen gevoelens hebben doorgaans een sterke invloed op je gevoel van eigenwaarde. Echter zijn dit niet de zaken die daadwerkelijk onze waarde bepalen. Ze spelen in op onze gevoelswaarde, maar dat is zelden een betrouwbare bron! Aan de hand van enkele voorbeelden kan dit duidelijker gedemonstreerd worden.

Olie(geld) Olie die uit de grond gewonnen wordt voor brandstof is veel geld waard. Uiteraard is olie materie en is er dus geen sprake van gevoel, maar wel degelijk van waarde. Of denk aan een eurobiljet van € 100,-. Nou kun je hier van alles over denken: het is maar een klein papiertje, het is geen mooi papiertje, het is maar een licht papiertje. Dit kun je allemaal vinden van het eurobiljet, maar de echte waarde verandert er niet door. Het is nog steeds € 100,- waard. Zoals de mening en de gevoelens niet de waarde van olie of een eurobiljet bepalen, zo wordt ook onze waarde daar niet door bepaald. Je kunt het ook vergelijken met een kind dat door zijn ouders gewaarschuwd of gecorrigeerd wordt. 'Niet aankomen, want dat is heet' of 'niet zomaar oversteken, want dat is gevaarlijk'. De waarschuwing of correctie is (op het moment) vaak niet leuk, meestal klinkt degene die het zegt ook een beetje boos. Het kind kan zich hierdoor niet geliefd voelen, maar in feite is het tegendeel waar. De waarschuwing wordt gegeven uit liefde om het kind te beschermen tegen gevaar en ongelukken.

Wellicht zegt je gevoelswaarde je, dat je niets waard en onbetekenend bent, dat je leven er niet toe doet. Maar dat is niet waar, dat is niet de waarheid! In werkelijkheid ben je zeer belangrijk, kostbaar en waardevol. Er bestaan heel veel mensen, maar er zijn er geen twee dezelfde. We zijn allemaal uniek. En wat zeldzaam is, is waardevol. Bovendien, en dit gaat alles te boven, zegt je Maker dat je zeer kostbaar bent. God heeft jou gemaakt en dat betekent dat jij en dus ook jouw leven er absoluut toe doen.

Een ander perspectief
Velen zijn bekend met het schilderij 'de Nachtwacht' gemaakt door Rembrandt. Dit werk is zijn creatie en wordt gezien als een meesterwerk, het is niet zomaar wat verf op een doek, maar iets bijzonders en kostbaars. God kent zijn gelijke niet en dat geldt ook voor de creatieve en scheppende kant van zijn wezen. We begonnen het artikel met het verslag van de schepping. de Nachtwacht de Nachtwacht

De aarde en het heelal zijn het werk van Gods hand. Dat zijn dus (nogal zwak uitgedrukt) vrij indrukwekkende creaties. Maar let nu eens goed op, op wat er verderop in de Bijbel hier nog meer over wordt gezegd. In een psalm schrijft David, door God geïnspireerd, het volgende:

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
    (Psalm 8:4-6)

Wanneer je deze psalm opzoekt zul je zien dat de titel, de mens bestempeld als de kroon op Gods (scheppings)werk. De mens is het meesterwerk van God, zeer bijzonder als je nadenkt over al het andere indrukwekkende dat Hij schiep. Behalve dat is de mens het enige geschapen wezen dat heel erg op God lijkt, maar let op we zijn God niet! God heeft de mens gemaakt, en de mens is het belangrijkste van zijn schepping. Daarmee zegt God dus eigenlijk tegen jou en mij: "jij bent belangrijk". Dit is de waarheid waar we aan vast mogen houden, ook als onze gevoelens en anderen ons wat anders proberen te 'zeggen'.

Eén van de belangrijkste redenen waarom we dat niet (voortdurend) ervaren, is dat we nu in een wereld op aarde leven, die heel erg vervreemd is geraakt van God. Het is allang niet meer "zeer goed". Behoorlijk wat mensen geloven niet in het bestaan van God, of als ze al geloven dan weten ze niet wie Hij is en hoe Hij is. Hoe wij met elkaar omgaan gebeurt dan ook zelden op de manier zoals God het zou willen, maar juist op tegenovergestelde wijze. Als wij vanuit Gods perspectief met elkaar omgaan, dan zouden we elkaar erkennen en bemoedigen als kostbare mensen die er toe doen. In plaats daarvan negeren we elkaar of maken we elkaar het leven zuur.

Soms als je situatie uitzichtloos lijkt, dan schijnt zelfmoord een mooie oplossing te zijn, maar niets is minder waar. Dat zou alleen waar zijn als met de dood alles stopt, maar dat is niet zo, je leven gaat verder! En de vraag is dan hoe dat leven na de dood er uit zal zien. Er zijn in feite twee mogelijkheden je leven gaat verder met God of zonder Hem. Als je relatie met God in dit leven niet hersteld wordt, dan kom je op een plaats waar de liefde, goedheid en heerlijkheid van God volledig ontbreken. Dan is het leven na je dood een afschuwelijke hel, waarbij al het vervelende, negatieve en pijnlijke van het hier en nu verbleekt. Dat is niet het leven dat God voor jou in gedachten heeft. Er is maar één echte uitweg voor allen, uit het ellendige gevoel van waardeloosheid en eenzaamheid. Het is om te kiezen om op zoek te gaan naar de waarheid over wie we zijn en waarom we er zijn.

Gods wil voor ons
God heeft jou en mij gemaakt, omdat Hij wil dat wij er zijn. Hij houdt van ons en wil een relatie met ons hebben. Een relatie waarin we weten dat we geliefd zijn, dat we gewaardeerd worden en dat wat we doen en laten betekenis heeft. Dat is pas leven! Het is de basis van Gods wil voor ons leven, en vanuit een goede relatie met Hem kunnen ook de relaties met anderen beter worden. Helaas hebben alle mensen de relatie met God verbroken door ongehoorzaam te zijn aan Hem. Zowel bewust als onbewust kozen we om onze eigen weg te gaan. Alleen verloren we daarmee wel de verbinding met God en daarmee met al het goede wat Hij ons te bieden heeft. In de Bijbel staat daar in Romeinen 3:23 het volgende over:

Want allen hebben gezondigd en derven (= missen) de heerlijkheid Gods

Dus doordat wij ongehoorzaam zijn aan God (zondigen) missen we zijn goede en heerlijke gaven. Gelukkig houdt God teveel van ons, om ons zomaar aan ons eigen lot over te laten. Omdat duidelijk was, dat geen enkel mens volledig in staat was om niet te zondigen, besloot God om zelf voor de oplossing te zorgen. Een deel van God werd mens. Hij werd onderdeel van zijn eigen schepping en wij kennen Hem in die vorm als Jezus Christus. En Jezus was in staat om volkomen gehoorzaam te zijn, Hij zondigde niet en hoefde daarom niet te sterven. Toch liet Hij toe dat Hij geëxecuteerd werd, zodat Hij met zijn dood onze schuld betaalde. Volgens Romeinen 6:23 moeten we het doen van zonde namelijk bekopen (betalen) met de dood: Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…

Kruis uitweg voor mensenDoor zijn onschuldige leven te geven, kocht Hij ons vrij. Alleen door wat Jezus heeft gedaan kunnen wij weer een herstelde relatie met God hebben. De gevolgen van onze ongehoorzaamheid heeft Hij op zich genomen. Het enige dat God nu van jou en mij vraagt is dat wij volledig op Hem vertrouwen. Geloven we dat al dit goede, Gods wil en bedoeling voor ons leven is? Geloven we ook dat Jezus, dus God zelf, dit voor ons mogelijk gemaakt heeft? Als we dit geloven, dan moeten we ook weer naar God gaan luisteren. De vraag is alleen nog of wij dat wel willen.

We zijn gemaakt om relaties te hebben, zowel met God als met de mensen om ons heen die, net als wij, naar zijn beeld zijn gemaakt. In Genesis 2:18 zegt God: "Het is niet goed, dat de mens alleen zij." Uiteindelijk draait het allemaal om de liefde, heb God lief met alles wat in je is en heb je naaste (medemensen) lief, dat is volgens Jezus de kern van Gods wet en wil in Matteüs 22:34-40. In de relatie met God en de gehoorzaamheid aan Hem vinden we een betrouwbaar zelfbeeld. Dan ga je niet langer gebukt onder een zware zoektocht naar waardering en erkenning. Je weet wie je bent en je ontdekt wat het doel is waarvoor je mag leven.

Eén en allen
Nu zul je misschien nog denken: Heel mooi dat Jezus dit deed, maar Hij deed dit voor iedereen en niet speciaal voor mij. Echter God deed dit wel degelijk speciaal voor jou persoonlijk en Hij deed het voor iedereen heel persoonlijk. Dit lijkt in eerste instantie met elkaar in tegenspraak, daarom is een verduidelijking zeker nodig. Het was Jezus zelf die dit op een fantastische manier duidelijk maakte in een gelijkenis. We lezen dit in Matteüs 18:12-14:

Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren. Zó bestaat bij uw Vader (= God), die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.

Jezus vertelde altijd gelijkenissen, of verhalen eigenlijk, om geestelijke principes weer te geven. Ook met dit verhaal had Jezus als doel om belangrijke dingen aan ons te leren. De schapen in dit verhaal staan hier symbool voor alle mensen die ooit op aarde (zullen) hebben geleefd. De herder staat hier voor Jezus, dus voor God. Het gaat in dit verhaal niet om de 99 schapen, maar om sommigen gerust te stellen wil ik er nog wel iets over zeggen. De 99 schapen zijn mensen die gered zijn, het staat voor de mensen waarbij de relatie met God via Jezus hersteld is. Kortom over hun hoeven we ons geen zorgen (meer) te maken. En dus doet de herder (Jezus) dat hier ook niet.

Nee het gaat hier om dat ene schaap dat nog niet gered is, het schaap dat verdwaald is geraakt. Jij bent dat schaap als je relatie met God nog niet hersteld is, Jezus is op zoek naar jou. Hij hoopt je te vinden zodat Hij je mee kan nemen naar zijn Vader, daar waar de andere 99 schapen al veilig zitten. De herder is bereid om voor dat ene schaap weer terug te gaan. Hier zien we dus heel duidelijk dat als jij of ik nog de enige was die niet gered was, dat Hij speciaal voor jou of mij zou komen. Hij kan ons echter alleen vinden, als wij willen dat Hij ons vindt. We moeten als het ware 'blaten' zodat Jezus ons hoort, ons kan vinden en ons met Hem meeneemt. We moeten het naar Hem uitroepen om zijn hulp, vergeving en liefde.
 
Het verhaal maakt ons dus duidelijk dat Jezus tegelijkertijd voor één en voor allen komt. Het is pas compleet als jij er ook bij bent. Hij komt voor jou persoonlijk, en Hij komt voor elk mens persoonlijk. God vindt jou zo kostbaar dat Hij Zichzelf letterlijk opofferde om je te kunnen redden. Hij wilde er alles aan doen dat jij gered zou worden om een heerlijk leven met Hem te hebben. Zo waardevol ben je dus! Laat je vinden door God, roep het naar Hem uit en je zult dan het echte leven vinden. Het leven waarvoor je door Hem bent gemaakt.

Want de Zoon des mensen (= Jezus) is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
(Lucas 19:10)

Geschreven door: Paul Meijerink
 

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven