© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

SlingerSlingerFeestdagen in perspectief

Hier in Nederland kennen we een aantal nationale vrije dagen. Deze dagen zijn gerelateerd aan historische gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. Veel van deze gebeurtenissen vinden we terug in de Bijbel en daarom staan deze dagen ook wel bekend als christelijke feestdagen. Voor de meeste mensen zijn het gewoon lekkere vrije dagen, en of je nu wel of niet gelooft, iedereen kan ervan profiteren. Dat is ook helemaal prima, laten we ze inderdaad gebruiken om te ontspannen en of leuke dingen te doen.

Echter deze dagen zijn niet zomaar uitgekozen, ze zijn vooral bedoeld om ons te helpen herinneren aan belangrijke gebeurtenissen en zaken. Helaas is het zo, dat behoorlijk wat mensen inmiddels niet meer de betekenis van bijvoorbeeld Pasen kennen. Ze weten niet meer precies waar het over gaat. Laat staan dat ze met de werkelijke relevantie van deze momenten bekend zijn. Juist omdat dit zo belangrijk is, zullen we ingaan op zowel de gebeurtenis als betekenis, die deze vrije dagen vertegenwoordigen.

De dagen die we zullen behandelen zijn: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Voordat we hiermee beginnen, gaan we eerst nog even in op het belang en doel van zulke dagen.

Doel en nut van bijzondere vrije dagen
Het belangrijkste doel van de bijzondere vrije dagen of feestdagen is dat het ons helpt om Nederlandse vlagNederlandse vlag belangrijke gebeurtenissen niet te vergeten. Daarnaast zou dat tegelijkertijd een aansporing moeten zijn om wat met die informatie te doen. Als voorbeeld nemen we nu een niet-christelijke feestdag, namelijk 5 mei, Bevrijdingsdag.

Deze dag verwijst terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. Op 5 mei 1945 was Nederland voor het eerst sinds vijf jaar weer vrij, de onderdrukker had zich overgegeven. Bevrijdingsdag helpt ons daaraan terug te denken. Het helpt ons te beseffen dat vrijheid kostbaar en belangrijk, en niet altijd vanzelfsprekend is. Hierdoor begrijpen we ook dat haat, discriminatie en onderdrukking zaken zijn die geen ruimte in onze samenleving mogen krijgen. Anders kan dit opnieuw leiden tot de verschrikking van een oorlog.

Hier zien we dus duidelijk het nut van een speciale feestdag. Het helpt ons herinneren aan zaken uit het verleden, met als doel om daar ons voordeel mee te doen voor de toekomst en het heden.

Kerst
Wereldwijd is kerst een bekend verschijnsel, het internationale karakter van deze periode is op zich al een opvallend feit. Het is niet iets lokaals, maar juist mondiaal. Blijkbaar gaat het dus iedereen aan. In Nederland hebben we het dan over de eerste en tweede kerstdag op 25 en 26 december. Associaties die meteen bij velen van ons opkomen zodra het woord 'kerst' valt, zijn: cadeautjes, kerstboom, versieringen, lekker (uit) eten, lichtjes en de kerstman. Het klopt dat dit allemaal dingen zijn die rondom de kerstperiode spelen. Op zichzelf zijn ze ook helemaal niet verkeerd, maar ze leiden allemaal wel af van waar het nu werkelijk omgaat.

Gods geschenk De echte boodschap van kerst is heel anders, want met dit feest staan we eigenlijk stil bij de geboorte van Jezus. Inmiddels is het al een ruime tweeduizend jaar geleden dat deze wereldberoemde persoon in Betlehem ter wereld kwam. Zeker het merendeel van alle mensen die na Jezus geboren zijn, hebben van Hem of zijn naam gehoord. Maar waarom is er nu een speciale feestdag om terug te denken aan die ene geboorte, er zijn toch ook miljarden andere kinderen geboren?

Dat komt omdat Jezus niet alleen maar mens was, maar ook God. In de Bijbel staat in het boek Filippenzen beschreven wat er daar in Betlehem eigenlijk gebeurd was. Laten we het lezen in hoofdstuk 2 vers 5 tot 7:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Wat hier eigenlijk staat, is dat Jezus zijn goddelijkheid in Goddelijke vorm opgaf, en daarvoor in de plaats zijn goddelijkheid in menselijke vorm aannam. Hij was nog steeds God, maar wel in beperkte vorm, namelijk als een mens. Dus degene van wie de Bijbel leert dat Hij de Schepper is van alles wat hier op aarde leeft, werd zelf een schepsel in zijn eigen schepping. Dat maakt dus dat deze geboorte zo bijzonder is ten opzichtte van alle andere geboortes. Het was niet alleen heel bijzonder, maar ook heel belangrijk dat God zelf op aarde kwam. Dit was het begin van een geweldig groot plan voor de redding van de mensheid. Vandaar ook dat het mooi is dat, ondanks de soms verwaterde betekenis, dit feest wereldwijd gevierd wordt. Bij het behandelen van de andere feestdagen zullen we steeds meer gaan ontdekken wat dit plan inhoudt.

Goede Vrijdag
Hoe gek het misschien ook mag klinken, deze 'feestdag' doet ons terugdenken aan de dood van Jezus Christus. Maar als deze mens dus ook God was, wat er is er dan zo geweldig aan, dat we stilstaan bij het feit dat Hij stierf? Het is dan toch eerder een dramatische dag, waar je eigenlijk nooit meer aan terug zou willen denken? En hoe kan een gelovige nu beweren dat dit een 'goede' gebeurtenis was? Dat is ook allemaal onverklaarbaar... tenzij we ons meer in de Bijbel gaan verdiepen en dat Gods indrukwekkende plan geopenbaard wordt. Want dan gaan we zien en begrijpen waarom dit nodig was.

Door Bijbelstudie zien we namelijk in, dat de dood van Jezus een reden had. Het was niet zinloos. Met zijn volkomen onschuldig en rechtvaardig leven, loste Hij een schuld in die niemand anders ooit had kunnen inlossen.

Toen God de eerste mensen creëerde, waren zij in een perfecte staat. Er was nog geen enkele vorm van ongehoorzaamheid of slechtheid te bekennen, het was zeer goed. In die hoedanigheid konden ze heel vertrouwd met God omgaan. God is een uniek wezen, die ons bevattingsvermogen ver overstijgt. In zijn karakter is Hij in alles volkomen, bij en in Hem vinden we volmaakte liefde, volmaakte goedheid, volmaakte rechtvaardigheid, enzovoorts. Al het leven komt van Hem vandaan en God maakte de mensen om een relatie mee te hebben, maar dat kan alleen als wij net zo zuiver zijn als Hijzelf is.

Iedereen is echter ongehoorzaam geweest aan God, dit noemen we zonde. De zonde zorgde ervoor dat ons leven onzuiver werd, wat leidde tot een verbroken relatie met God. We werden van God, de bron van al het leven, afgesneden. De Bijbel drukt dit in Romeinen 6 vers 23 als volgt uit: Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood. Met zonde kan dus enkel worden afgerekend door te sterven. Alleen, iedereen heeft gezondigd, dus iedereen zou moeten sterven voor zichzelf. We zouden daarom nooit voor iemand anders de zonde kunnen wegnemen door te sterven.

WegwijzerWegwijzerJezus was God zelf, maar wel in een menselijke vorm. Hij heeft als enige gedurende zijn hele leven op aarde niet gezondigd. Kortom Jezus hoefde niet te sterven, Hij was immers onschuldig. Toch liet Hij toe, dat Hij werd geëxecuteerd aan een kruis. Met zijn dood kon Jezus namelijk wel de zondeschuld van andere mensen uitwissen. Hij hoefde niet voor zichzelf te sterven, maar Hij koos ervoor om te sterven voor ons, voor mij en voor u!

Het werk is door Hem volbracht. Als wij oprecht Jezus aannemen als Verlosser en Heer, dan ontvangen wij vergeving van onze zondeschuld. Door ons geloof in Hem, accepteren we zijn aanbod en erkennen we dat we alleen door Hem behouden kunnen worden. Daarom was het dus toch een goede vrijdag, hier werd namelijk de redding van ieder mens mogelijk gemaakt. Maar het verhaal en het plan zijn daarmee nog niet afgelopen.

Pasen
Mooi, Jezus stierf dus uit liefde voor ons. Geweldig deze opofferingsgezindheid en goed bedoeld misschien, maar als Jezus dood is wat voor hoop biedt dat dan werkelijk? Een terechte vraag en inderdaad met alleen een dode Heer hebben we helemaal niets in handen. Dan is er alleen het huidige leven dat we nu leiden, maar dat uiteindelijk zal eindigen, net als bij Jezus, met de dood.

Het geweldige nieuws is echter dat Jezus niet langer dood is, o ja Hij was het zeker, maar na drie dagen werd Hij door God opgewekt. Hij stond voorgoed op uit de dood. Toen een paar vrouwen het graf van hun Heer bezochten, kregen ze te horen: Wat zoekt gij de levende bij de doden (Lucas 24:5b). Dat is waar Pasen over gaat, drie dagen na Goede Vrijdag stond Jezus op uit de dood. Er is hoop die voorbij het graf gaat, hoop op nieuw en eeuwig leven.

Hoe kan dat dan, Jezus was toch God? En als Jezus dood was dan kon Pasen Hij zichzelf toch niet tot leven wekken? Jezus was en is inderdaad God, maar de Godheid bestaat in wezen uit drie personen, God de Vader, God de Zoon (Jezus dus) en God de Heilige Geest. Laten we niet vergeten dat God groter is dan wij en dat wat Hij doet, in onze ogen eigenlijk altijd wonderlijk is. Hij schiep de aarde en het heelal en alle levende wezens die we kennen, zowel mensen als dieren, uit het niets. Zonder tussenkomst van een man werd er leven gecreëerd in de moederschoot van Maria. God is het leven en het leven komt uit Hem voort, Hij heeft het onder controle. Dit zagen we al in het leven en de bediening van de Zoon. Het dochtertje van Jaïrus (Lucas 8:49-56), de jongeling te Naïn (Lucas 7:11-14) en zijn vriend Lazarus (Johannes 11:36-44) werden door Jezus weer tot leven gewekt.

Jezus stierf vrijwillig om de straf voor onze schuld te dragen. Echter zijn hele leven voldeed Hij aan Gods eis van volkomen rechtvaardigheid, daarom werd Jezus voor eens en altijd door God de Vader weer tot leven gewekt. Een teken aan iedereen van zowel Jezus' als Gods rechtvaardigheid. Niet alleen voor het huidige leven vestigen wij onze hoop op Jezus, maar juist ook voor het eeuwige leven met Hem, dat pas na dit leven zal aanbreken.

Niet door onze goede werken, maar door geloof in Jezus en het werk dat Hij gedaan heeft, zijn we van de zonde en de schuld verlost. Hierdoor kunnen we weer terug bij de Vader (God) komen. Dan zijn we weer verbonden met de bron van het leven en ontvangen we daarmee eeuwig leven. Wat Jezus beweerde in vers zes van het 14e hoofdstuk van Johannes, was niet gestoord of misplaatste arrogantie, het was simpelweg waar. Hij is de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem. Jezus werd de weg terug naar God op Goede Vrijdag en Pasen. Wat een feestdagen!

Hemelvaart
Deze nationale feestdag ligt altijd veertig dagen na Pasen, omdat eerste Paasdag altijd op een zondag valt is Hemelvaartsdag dus altijd op een donderdag. Hiermee staan we stil bij het moment dat Jezus terug ging naar de hemel, dit is niet een plaats die zich hoog in de lucht of het heelal bevindt, maar een andere dimensie. Deze geschiedenis vinden we beschreven in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen in vers 9:


          En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen,
          en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

 

Met zijn dood en opstanding was de missie van Jezus volbracht, waarna Hij nog een periode van veertig dagen op aarde aanwezig bleef. Eerst moesten de elf discipelen en andere volgelingen zeker weten dat de Heer inderdaad was opgestaan. Daarom verscheen Hij meerdere malen aan verschillende mensen, bijvoorbeeld aan Tomas (Johannes 20:24-29). Dit was nodig want hierdoor waren ze overtuigd van het werk wat Jezus had gedaan, zodat ze zich hier ook voor in zouden zetten. Jezus taak zat er op, maar het was en is nu aan zijn volgelingen om het werk voort te zetten. Zonder overtuigend bewijs van zijn opstanding, waaronder vele ooggetuigenverslagen, was er ook nooit een kerk geweest. Nu weten we dat dit getuigenis waar is en daarom delen we het goede nieuws met zoveel mogelijk andere mensen.

Jezus is weggegaan om in de hemel een plaats voor te bereiden voor allen die Hem willen volgen. Dat zijn de mensen die hier en nu in dit leven op aarde in Hem geloven en kiezen om Jezus ook als hun Heer te dienen. Hij zegt dit heel duidelijk in Johannes 14 vers 2: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Direct erachteraan volgen er nog meer bemoedigende woorden: en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Hemelvaart moet ons er niet alleen aan helpen herinneren dat Jezus weg ging van deze aarde, maar ook dat Hij weer terugkomt. Daar moeten we klaar voor zijn! Want als Hij komt, dan neemt Hij allen die voor Hem hebben gekozen en die aan die keuze hebben vastgehouden, met zich mee naar de hemel. Niemand, behalve God, weet wanneer dit zal plaatsvinden. Laten we daarom verstandig zijn en niet afwachten of uitstellen, maar laten we nu vrede maken met God door zijn aanbod te accepteren. Dat we door genade gered worden door Jezus, als we Hem persoonlijk erkennen als onze Verlosser en Heer.

Net als God zelf, gaat ook de hemel ons verstand nu nog te boven. Het zal lijken op de aarde zoals zij in het begin was: perfect. Alleen zal het daar ook altijd goed blijven, in de Bijbel wordt het de 'nieuwe hemel' en de 'nieuwe aarde' genoemd. Het leven houdt niet op met de dood, we ontvangen nieuw leven. Als we hier kiezen voor Hem dan zijn we ook straks bij Hem, dan zijn we op de beste plek. Zodat we van zijn liefde, goedheid, vrede en aanwezigheid mogen genieten.

Pinksteren
Daarmee komen we bij de laatste, maar zeker niet minder belangrijke gebeurtenis. Tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren. Pinksteren is wellicht de feestdag waarvan de relevantie het minst bekend is. Het belang van deze gebeurtenis kunnen we beter niet onderschatten, we staan namelijk stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is naast de Vader en de Zoon, de derde persoon van de Goddelijke Drie-eenheid. De Heilige Geest kwam toen op de gelovigen en werkte in en door hun heen.

PinksterenPinksteren Jezus wist dat zijn opdracht op aarde een keer tot een eind zou komen, daarna had Hij werk te doen in de hemel. Waar, zoals we eerder al zagen, Hij plaatsen gereed maakt voor zijn volgelingen die nu nog op aarde zijn. Het goede nieuws van en over Jezus moet in de tussentijd onder alle mensen op aarde worden verspreid. Al deze gebeurtenissen (geboorte, sterven, opstanding en hemelvaart van Jezus, en de uitstorting van de Geest) waren onderdeel van Gods plan om de mensen te redden. Daarom wil Hij dat iedereen er mee bekend wordt, zodat iedereen kan kiezen om zijn genade en heil aan te nemen. Daar was het God allemaal om te doen, lees maar wat zijn wil is in 1 Timoteüs vers 2:

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Het is de opdracht aan elke gelovige volgeling van de Heer, om het evangelie, het goede nieuws van en over Jezus, verder te verkondigen. In Marcus 16 vers 15 vinden we deze opdracht: En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Hoe zullen mensen te weten komen dat er echt een God bestaat, en dat er een doel is om voor te leven, wanneer niemand ze dit vertelt? God heeft de mensen de verantwoording gegeven om zijn getuigen te zijn. Wij mogen aan de wereld bekend maken wie Hij is en wat Hij gedaan heeft voor ons.

Alleen het overtuigen dat kunnen wij niet zelf bewerken, dat kan alleen de Heilige Geest doen. Zijn taak is onder andere om de mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Johannes 16:7-8). God houdt van mensen, maar als zij geen verzoening en vergeving willen, dan zullen diegenen onder zijn rechtvaardige oordeel vallen. Iedereen die het aanbod van vrede met God afslaat zal verloren gaan, maar een ieder die het aanneemt zal behouden worden.

Dat is de boodschap die we mogen uitdragen, zonder de Heilige Geest is het echter krachteloos. De wereld is helaas vervreemd geraakt van God, en de schepselen van hun Schepper. Er zijn vele misleidende filosofieën en godsdiensten. Alleen de Geest der Waarheid kan door dit alles heen de ogen openen voor het enige en waarachtige geloof. Daarom moesten de discipelen na Jezus' hemelvaart ook wachten tot ze de kracht en de bekwaming van de Heilige Geest in hun leven ontvingen.

Jezus zei in Handelingen 1 vers 8: ...maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. In de eerste drie verzen uit het tweede hoofdstuk lezen we hoe de discipelen met de Heilige Geest worden vervuld. Daarna beginnen ze te getuigen en dit gaat door tot op de dag van vandaag. Ook nu worden volgelingen gevuld met zijn Heilige Geest om het werk voort te zetten. Zolang Jezus niet direct bij ons is, is Hij bij ons door zijn Geest.

De Heilige Geest overtuigt, wij mogen getuigen, maar uiteindelijk beslist iedereen voor zichzelf wat hij of zij hiermee doet. En wat doet u, zegt u 'ja' tegen Gods aanbod? Het antwoord op die vraag zal uiteindelijk alles bepalend zijn voor uw verdere leven. Niet alleen nu, maar ook straks!

Perspectief
Nu we de (Bijbelse) feestdagen in het juiste perspectief hebben gezien, weten we dat ze een zeer waardevolle betekenis voor ons leven mogen hebben. Wilt u echt vrede maken met God en tot uw bestemming komen? Stel het dan niet langer uit, maar maak dan nu de keuze. U kunt dan oprecht het volgende gebed bidden. Als u dat doet maakt u vrede met God, maar zoek daarna wel een kerk of gemeente op waar u meer over het geloof kunt leren. Want deze keuze is slechts het begin van een nieuwe levensweg, maar wel één die niet dood loopt!

Gebed
 
Here God,
Ik dank U, dat U mij uw plan heeft laten zien voor mijn redding en bestemming
Dank U, dat Uzelf het werk heeft gedaan dat ik nooit had kunnen doen
Ik vraag U om mij al mijn schuld en zonde te vergeven,
op grond van het door Jezus volbrachte werk
Voortaan wil ik U volgen en uw wil doen, helpt U mij daarbij door de Heilige Geest en de Bijbel
Ik neem Jezus aan als mijn persoonlijke Verlosser en Heer
Dit alles bid ik U in Jezus' naam
Amen

Geschreven door: Paul Meijerink

Nieuwe levensweg

Mocht u (of jij) met vragen zitten, of zou u over dit onderwerp met ons willen spreken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, waar we kunnen willen we u graag proberen te helpen. Als u op 'Contact' klikt dan vindt u daar informatie over hoe we te bereiken zijn.
 

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven