© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Grijp het Eeuwige leven

Een gevaarlijk vooroordeel
Veel mensen denken bij het woordje 'kerk' aan een instituut dat zijn langste tijd heeft gehad. Hun beeldvorming is dat de kerk, althans in het westen, bestaat uit een steeds kleinere groep oude mensen, die in weerwil van 'de feiten tegen het geloof' vasthouden aan 'allang achterhaalde' overleveringen. De kerk is in hun zienswijze een gepasseerd station. Het is nog maar een kwestie van tijd en dan zal zij van het wereldtoneel verdwijnen.

Afbeelding3 Nu moeten we eerlijk toegeven dat wij als christenen het beeld van de door God bedoelde kerk lang niet altijd hebben waargemaakt. We maakten (en maken) haar soms zelfs tot een karikatuur. Het enige wat de kerk de afgelopen jaren scheen te kunnen bieden was de sociale en humanitaire hulp (overigens heel Bijbels!). Maar daar bleef het bij. Hierdoor verwaarloosde zij haar werkelijke relevantie en roeping: Het bekendmaken van Gods verlossingsaanbod. Een aanbod dat mogelijk werd, door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus tot vergeving van al onze zonden en de daaraan verbonden belofte van eeuwig leven.

De boodschap
Als u dat wilt dan kunt u natuurlijk uw schouders over de kerk ophalen, maar doe dat niet met betrekking tot haar belangrijkste boodschap. Deze komt namelijk van God en is bepalend voor uw bestemming in de eeuwigheid. Elk mens bezit namelijk onvernietigbaar en dus eeuwig leven. De vraag is echter: Waar (!) zullen we de eeuwigheid doorbrengen? Volgens de Bijbel kunnen we daarvoor kiezen!

Om de keuze voor ons mogelijk te maken was Jezus bereid een verschrikkelijke prijs te betalen: de dood aan het kruis. Jezus ziet Zichzelf dan ook als enige weg naar God. Hij leert ons: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader (= God) dan door Mij." (Johannes 14:6) Hieronder volgt een korte schets van zijn verlossingswerk.

Het Bijbelse wereldbeeld
Om het plaatsvervangend sterven van Jezus te kunnen begrijpen moeten we van het Bijbelse wereldbeeld uitgaan. (1) De Bijbel leert ons dat God de aarde, de planten, de dieren en de mens heeft gemaakt. (2) Vooral de mens neemt in dit gebeuren een belangrijke plaats in. Hij is namelijk gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van zijn Schepper. Hij beschikt daarom net als God over een creatief scheppend vermogen, een zelfbewustzijn, een vrije wil en de gave tot liefhebben. (3) Op basis van deze eigenschappen ontving de mens ook zijn cultuuropdracht en een eigen verantwoording.

De zonde
De vrije wil van de mens houdt keuzevrijheid in. Deze kan zowel voor als tegen God aangewend worden. (4) De Bijbel leert ons dat dit laatste heeft plaatsgevonden. De mens koos ervoor om God niet te vertrouwen. Hij ging bewust zijn eigen weg. Daardoor overtrad hij Gods gebod en kwam de zonde de wereld binnen. Dit gedrag van ongeloof en ongehoorzaamheid doet zich trouwens nog steeds voor met alle destructieve gevolgen van dien.

De zonde leidde tevens tot een onoverkomelijke scheiding tussen de in zonde gevallen mens en een volmaakt, heilige en rechtvaardige God. (5) De zonde bewerkte dus een scheiding en geen mens kon deze opheffen. Er was niemand die voor ons door deze geestelijke 'zondemuur' heen kon breken. Deze muur gold (en geldt) voor alle mensen.

Gods oplossing
De Bijbel maakt duidelijk dat alle mensen zondaars zijn en daardoor Gods eeuwig doel met hun leven dreigen te missen. Want het loon van de zonde is namelijk de geestelijke dood. De situatie zag er voor de mens dan ook zorgwekkend uit. Er was niemand die het loon van de zonde, de dood, kon betalen. Dat wil zeggen er was niemand zonder zonde, die in de plaats van de gevallen mens kon gaan staan. Daarom creëerde de Geest van God nieuw leven. (6) De Bijbel leert dat een deel van de Godheid het lichaam van een mens aannam.

Jezus
Zo ontstond een unieke persoon: Jezus, de God/mens. Door zijn unieke wezen was Hij in staat een zondeloos leven te leiden. Hierdoor was Hij ook als enige in staat om de plaats van de mens in te nemen. De Bijbel leert heel duidelijk dat Jezus de zonde van de wereld op zich nam toen Hij stierf aan het kruis. Om de betrouwbaarheid van dit getuigenis te bevestigen, wekte God de Here Jezus op uit de dood. (7) Over het plaatsvervangend lijden zei Jesaja, een profeet die acht eeuwen voor de geboorte van Christus leefde: "De straf die ons de vrede (met God) aanbrengt was op Hem (Jezus)." (8) De Bijbel zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Onze respons
Het plaatsvervangend sterven van Jezus is Gods aanbod aan alle mensen. Het is de taak van de kerk om dit aanbod wereldwijd bekend te maken. Als wij vrede met God willen en naar eeuwig leven verlangen, dan moeten we het volgende doen:

1.Erkennen dat we in de ogen van God een zondaar zijn
2.God om vergeving vragen voor al onze zonden, en deze (indien mogelijk) apart benoemen, op grond van Jezus plaatsvervangend sterven
3.Jezus aannemen als persoonlijke Verlosser en Heer. Dit laatste betekent dat u ervoor kiest om Hem te willen dienen en gehoorzamen.
4.Vervolgens gaan leven zoals Jezus het van ons verlangt

Als we dit in alle oprechtheid hebben gedaan dan vergeeft God ons al onze zonden. De geestelijke muur die tussen ons in stond is niet langer ondoordringbaar. Door onze bekering (zie de punten 1 t/m 4) zijn we als het ware door een geestelijke deur binnengegaan en niet langer van God gescheiden. Jezus vergelijkt zijn betekenis dan ook met die van een deur. Hij zegt:

(9) "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden worden…"

Hoe te bidden?
Als u moeite hebt om te bidden dan kunt u dit gebed nazeggen. U moet er uiteraard wel achter staan, want het is geen magische formule. U spreekt tot God. (10) Jezus Christus verzekert ons dat God ons in het verborgene ziet. Bidt deze woorden of woorden van gelijke strekking:

-God, ik kom tot U in de naam van Jezus.
-Ik wil U vragen om al mijn zonden te vergeven op grond van het plaatsvervangend sterven van Jezus uw Zoon.
-Ik neem de Here Jezus aan als mijn persoonlijke Verlosser en Heer.
-God ik dank U dat U mijn zonden hebt vergeven. Ik dank U dat de Here Jezus die afschuwelijke prijs heeft betaald, door in mijn plaats te sterven.
-Vanaf nu wil ik proberen te leven in overeenstemming met uw wil.
-Ik bid U, breng de juiste mensen op mijn pad en breng mij naar een gemeente (kerk) die U voor mij op het oog heeft.

Dank God en zijn Zoon Jezus nu met uw eigen woorden. Bedenk dat u vanaf nu een kind van God bent. U heeft Hem immers door het gebed van zo-even aangenomen. De Bijbel leert:

(11) Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…

Hoe verder?
Het is beslist belangrijk dat u zich (na uw beslissing voor Jezus) aansluit bij een Bijbelgetrouwe gemeente. Daar kan men u helpen bij uw verdere ontwikkeling en geloofsgroei. Maak hier serieus werk van. Als u dit wenst dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een christelijke gemeente.

Geloof is geen gevoel
Geloof kan met gevoel gepaard gaan, maar geloof is géén gevoel. Geloof is gebaseerd op het vertrouwen van Gods Woord, de Bijbel. Laat u dus niet door uw gevoel misleiden. U bent niet wat u voelt, u bent wie God zegt dat u bent.

De Bijbel is een onmisbaar instrument in uw leven als christen. Lees hem dagelijks. Vraag of God u wil helpen zijn Woord te verstaan. Bidt ook dagelijks en bij elke gelegenheid. Voor een meer uitgebreide uitleg van bovenstaande punten verwijzen we graag naar het boek van Jan Meijerink: Gods Losgeld, waarom het niet anders kon…. De schrijver toont u daarin, aan de hand van de Bijbel, de betrouwbaarheid van Gods indrukwekkende verlossingsplan.

Afbeelding1
Situatie voor het sterven en opstaan van Jezus

In de bovenstaande figuur zien we het menselijk perspectief voor de verlossing, en hieronder de situatie na de verlossing. Het is fascinerend (!) om te zien hoe de hele Bijbel (waarover 1500 jaar is gedaan en die zo duidelijk door Gods Geest geïnspireerd is) naar deze unieke climax toe werkt.

Afbeelding2
Situatie na het sterven en opstaan van Jezus

Tekstverwijzingen

(1)Genesis 1
(2)Genesis 1:26-27
(3)Genesis 1:28
(4)Genesis 3:5
(5)Romeinen 3:9-12
(6)Lucas 1:27-35
(7)Jesaja 53:5
(8)Johannes 3:16
(9)Johannes 10:9
(10)Matteüs 5:6
(11)Johannes 1:12

Jan Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven