© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De eindtijd

De eindtijd

De opname van de gemeente
Jezus Christus
De grote verdrukking
De antichrist
Het 1000-jarige vrederijk
Het laatste oordeel
De nieuwe hemel en aarde

De toekomst heeft mensen altijd gefascineerd. Wat gaat er gebeuren met onszelf, de mensheid, de wereld en de planeet waar we op leven? In de Bijbel wordt echter duidelijk gemaakt dat er een einde komt aan wat wij nu kennen, tegelijkertijd wordt er ook gesproken van een nieuwe hemel en aarde (1, 2, 3). De laatste periode van deze wereld wordt ook wel de "eindtijd" genoemd. In de Bijbel vinden we in Openbaring (het laatste Bijbelboek) en vele andere profetieën, informatie over die tijd. Profetie (4, 5, 6) is eigenlijk God die aan het woord is en ons toekomstige zaken bekendmaakt. Een heel goed voorbeeld is het Bijbelboek Daniël, als we dit lezen dan lijkt het grotendeels accurate geschiedschrijving. Wat we soms vergeten of niet eens beseffen is dat de meeste zaken, degene die losstaan van de ervaringen van Daniël en zijn metgezellen aan het Babylonische hof, zijn opgeschreven ver vóórdat ze tot stand kwamen. Dit onderstreept alleen maar de betrouwbaarheid van Gods uitspraken, we doen er daarom verstandig aan om ze ter harte te nemen.

Volgorde Bijbelse gebeurtenissen Volgorde Bijbelse gebeurtenissen

De eindtijd is niet iets om naar uit te kijken, het zal er zeer heftig aan toe gaan en de mensen zullen geconfronteerd worden met allerlei verschrikkingen. Rampen, plagen, oordelen, verwarring en radeloosheid van een ongekend niveau. Toch is en blijft de eindtijd een intrigerend onderwerp. Juiste kennis hierover beschermt je of helpt je als je er (inmiddels) al middenin zit! Want gelukkig is er ook dan nog hoop, zelfs in de donkerste periode van de (toekomstige) geschiedenis van de mensheid kun je Jezus aanroepen om gered te worden voor de eeuwigheid. Als je die keuze maakt tijdens de eindtijd dan kan dat heel goed betekenen dat je daarvoor betaalt met je leven (7). De hoop van volgelingen van Jezus gaat echter verder dan dit leven alleen (8). De bedoeling van deze studie is om te laten zien wat er in de eindtijd gaat gebeuren en in welke volgorde deze zaken (gaan) plaatsvinden. En of we nu voor of tijdens de grote verdrukking van de eindtijd leven, we kunnen ons vertrouwen volkomen stellen in Jezus Christus, God de Zoon. En vasthouden aan zijn woorden in Johannes 16:33: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnenIk heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

(1)Marcus 13:31 (uitspraak van Jezus)
 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
(2)2 Petrus 3:10-13
 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
(3)Openbaring 21:1, 5
 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer... En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
(4)2 Petrus 1:21
 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
(5)Deuteronomium 18:17-22
 Toen zeide de Here tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? - als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.
(6)Jesaja 46:9-10a
 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is.
(7)Openbaring 7:13-17
 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
(8)1 Korintiërs 15:19
 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
(1)Marcus 13:31 (uitspraak van Jezus)
 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.
(2)2 Petrus 3:10-13
 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
(3)Openbaring 21:1, 5
 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. ... Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!' - Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'
(4)2 Petrus 1:21
 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
(5)Deuteronomium 18:17-22
 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven, en hij zal het volk alles overbrengen wat Ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen dat Ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.' Misschien vraagt u zich af: Hoe weten we dat een profetie niet van de HEER komt? Dit is het antwoord: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.
(6)Jesaja 46:9-10a
 Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde, en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
(7)Openbaring 7:13-17
 Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'
(8)1 Korintiërs 15:19
 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.